WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Duy trì diễn đàn LGBT, trường đại học Mỹ từ chối nhận 3 triệu USD tài trợ

Duy trì diễn đàn LGBT, trường đại học Mỹ từ chối nhận 3 triệu USD tài trợ
- Nhóm Samford Together thuộc trường đại học Samford ra đời nhằm tạo nên diễn đàn thảo luận về các vấn đề liên quan đến LGBT. Đây là nơi dành .