WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Xin cha mẹ đừng nhân danh tình yêu để thay đổi xu hướng tính dục của con'

Xin cha mẹ đừng nhân danh tình yêu để thay đổi xu hướng tính dục của con'
Rất nhiều trường hợp người LGBT bị bạo hành từ gia đình mình chỉ bởi cha mẹ đã nhân danh tình yêu thương để mong thay đổi được xu hướng tính ...