WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Tỉ lệ nghị sĩ đồng tính trong nghị viện Anh cao kỉ lục

Tỉ lệ nghị sĩ đồng tính trong nghị viện Anh cao kỉ lục
- một cột mốc mới cho phong trào quyền LGBT. Cụ thể, đã có đến 45 người đồng tính công khai được bầu vào tân nghị viện, chiếm 7% tổng số ghế.