WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

K-Pop vẫn có những MV làm về đề tài LGBT cực 'đỉnh', bạn đã xem chưa?

K-Pop vẫn có những MV làm về đề tài LGBT cực 'đỉnh', bạn đã xem chưa?
- Văn hóa bảo thủ tại Hàn Quốc đến nay vẫn mang những tư tưởng hà khắc và thái độ kỳ thị với cộng đồng LGBT. Thật may mắn, sự tiến bộ của K-Pop ...