WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Campuchia đưa nội dung về LGBT vào chương trình dạy học

Campuchia đưa nội dung về LGBT vào chương trình dạy học
- Nội dung giảng dạy mới sẽ giúp giảm sự kỳ thị đối với cộng đồng LGBT và đem lại nhiều lợi ích khác cho học sinh Campuchia.