WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

6 Chuyên Gia Rời Hội Đồng Tư Vấn, TT Trump Không Quan Tâm

6 Chuyên Gia Rời Hội Đồng Tư Vấn, TT Trump Không Quan Tâm
- liệt kháng cũng như nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của bệnh nhân HIV/AIDs – 6 thành viên tại HĐ tư vấn của TT về HIV/AIDs (hay PACHA) thôi việc.