WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Viết và vẽ về bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Viết và vẽ về bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
- Chống kì thị, phân biệt đối xử đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; đảm bảo trẻ có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng các quyền của mình và ...