WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Thách thức phòng chống tác hại thuốc lá

Thách thức phòng chống tác hại thuốc lá
- Enternews.vn Mặc dù tỷ lệ hút thuốc lá và hút thuốc lá thụ động giảm đáng kể nhưng vẫn còn rất cao, điều này tiếp tục đặt ra nhiệm vụ nặng nề cho công tác phòng chống tác hại thuốc lá trong thời gian tới. Hơn 15,6 triệu người đang hút thuốc lá. Kết quả ...