WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Người đàn ông làm thay đổi lịch sử quyền LGBT Đài Loan

Người đàn ông làm thay đổi lịch sử quyền LGBT Đài Loan
- Người đàn ông cầu vồng liên tục hoạt động không ngừng nghỉ nhằm thúc đẩy sự chấp nhận của xã hội và pháp lý đối với những người LGBT.