WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Không chốn dung thân cho những người đồng tính Indonesia

Không chốn dung thân cho những người đồng tính Indonesia
- Có rất nhiều người trong cộng đồng LGBT mà thực sự rất thông minh. Họ cũng có nhiều đóng góp cho Aceh. Tuy nhiên giờ đây, không khí sợ hãi bao ...