WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Chính quyền Trump đang 'xóa sổ' quyền LGBT

Chính quyền Trump đang 'xóa sổ' quyền LGBT
- Hơn 3 tháng ông Trump lên nắm quyền, những quyền lợi của của công dân LGBT đang dần bị thu hẹp so với thời điểm dưới thời ông Obama.