WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Bị phát hiện có ân ái, cặp đồng tính bị phạt 80 roi trước đám đông

Bị phát hiện có ân ái, cặp đồng tính bị phạt 80 roi trước đám đông
- Điều này sẽ dẫn đến sự phân biệt đối xử và bất công đối với các nhóm “dễ bị tổn thương”, bao gồm cả cộng đồng LGBT. Tại Aceh, nơi luật Sharia vẫn ...