WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560

Mariah Carey và Elton John hát gây quỹ cho cộng đồng LGBT

Mariah Carey và Elton John hát gây quỹ cho cộng đồng LGBT
Lợi nhuận từ buổi biểu diễn sẽ được sung vào quỹ giúp đỡ cộng đồng LGBT cũng như cho các mục đích y khoa. "Tất cả chỉ đang trong giai đoạn thảo ...