WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560

Cha đẻ' của phong trào quyền đồng tính

Cha đẻ' của phong trào quyền đồng tính
Mặc dù phong trào đấu tranh của cộng đồng LGBT chỉ mới phát triển mạnh mẽ trong gần 50 năm trở lại đây thế nhưng mầm móng của nó đã bắt đầu ...