WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Xung đột giới tính và sự tiến hóa

Xung đột giới tính và sự tiến hóa
- Quá trình chọn lọc tự nhiên có xu hướng chọn các biến dị gien hữu ích cho các cá nhân sở hữu gien đó. Kết quả là thế giới xung quanh chúng ta trở ...