WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Vấn đề mà mọi học sinh LGBT đều phải đối mặt

Vấn đề mà mọi học sinh LGBT đều phải đối mặt
- Giáo sư đứng lớp không có giáo trình nào về lịch sử người đồng tính, giáo viên không có chuyện kể nào về những tác giả LGBT, và lớp học về sức ...