WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Phân biệt đối xử với phụ nữ - Dấu hiệu của vấn đề tâm thần?

Phân biệt đối xử với phụ nữ - Dấu hiệu của vấn đề tâm thần?
- Nói chung, những người phù hợp với chuẩn mực nam tính mạnh dễ có sức khỏe tâm thần kém hơn và họ cũng ít tìm kiếm sự giúp đỡ về tâm lý", GS ...