WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Nhiều trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV được cung cấp dịch vụ

Nhiều trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV được cung cấp dịch vụ
- Sau hơn 3 năm triển khai, các chỉ tiêu đạt được đã cải thiện so với giai đoạn trước: 70% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong diện quản lý được ...