WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Biểu tình phản đối Trump trở nên bạ̣o lực ở Portland, Oregon

Biểu tình phản đối Trump trở nên bạ̣o lực ở Portland, Oregon
- Tại San Francisco, học sinh trung học đã vẫy các khẩu hiệu của giới LGBT và cờ Mexico. Một đám đông nhỏ có mặt trước tòa Trump Tower ở Chicago ...