WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Đài Loan: 80.000 người tham gia lễ diễu hành tự hào đồng tính

Đài Loan: 80.000 người tham gia lễ diễu hành tự hào đồng tính
- Tổ chức bảo vệ người LGBT lâu đời nhất còn tồn tại đến ngày nay chính là Netherland's Center for Cuture And Leisure (COC) - ra đời năm 1946.