WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Hiệu trưởng xấu hổ khi nói về giáo dục giới tính

Hiệu trưởng xấu hổ khi nói về giáo dục giới tính
- Có quan niệm là giáo dục giới tính là vẽ đường cho hươu chạy nhưng cần phải vẽ cho ... “Ba tuổi, các con có xu hướng khám phá bộ phận sinh dục.